Algemene Voorwaarden Wallaart & Kusse Public Affairs

 

 1. Toepassing 

1.1  Op alle offertes van Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) en op alle overeenkomsten tussen WKPA en haar Cliënten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

1.2  De toepasselijkheid van voorwaarden van Cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  De Cliënt met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen hem en WKPA

 1. Aanbiedingen/Orders 

2.1  Alle aanbiedingen van WKPA in de vorm van offertes, voorstellen, prijsopgaven, werkplanningen en vergelijkbare opgaven, alsmede de daarbij vermelde prijzen en condities, zijn vrijblijvend en staan gedurende twee weken open voor acceptatie door Cliënt, tenzij een andere geldigheidsduur is aangegeven of de aanbieding eerder is ingetrokken.

2.2  Opdrachten aan, en acceptaties van aanbiedingen van WKPA door Cliënt gelden als onherroepelijk.

2.3  WKPA is slechts gebonden aan opdrachten en acceptaties van aanbiedingen indien en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging. De overeenkomst tussen WKPA en Cliënt komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging daarvan door WKPA, door Cliënt is ondertekend, behalve in het geval WKPA met medeweten van Cliënt reeds eerder aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden (“werkzaamheden”) in welk geval de overeenkomst aanvangt met de start van de werkzaamheden.

 1. Verplichtingen WKPA 

3.1  WKPA zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden voor Cliënt naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2  WKPA zal bevorderen dat haar medewerkers (waaronder in deze voorwaarden ook eventuele hulppersonen zijn begrepen) bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van Cliënt zich gedragen overeenkomstig de bij Cliënt geldende werk- en huisregels, voor zover deze de voortgang van de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.

 1. Medewerking Cliënt 

4.1  Cliënt zal aan WKPA alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens al dan niet op verzoek van WKPA steeds tijdig aan WKPA ter beschikking stellen. Cliënt staat in voor de juistheid van deze gegevens.

4.2  Cliënt zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met WKPA overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Cliënt zal tevens zorgdragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van werkzaamheden door WKPA.

4.3  Cliënt draagt er zorg voor dat de medewerkers van WKPA de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van Cliënt verkrijgen en stelt hen voorzover relevant de daartoe noodzakelijke pasjes e.d., alsmede bijbehorende instructies ter beschikking. 4.4  Cliënt stelt aan de medewerkers van WKPA de benodigde kantoorruimte- en faciliteiten ter beschikking en informeert hen over de bij Cliënt geldende werk- en huisregels.

4.5 Cliënt neemt kennis van en stemt in met het geldende integriteitsbeleid van WKPA, waarvan een actuele versie onder andere in te zien is via www.wkpa.nl/integriteitsbeleid

 1. Uitvoering werkzaamheden 

5.1  WKPA richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als naar haar oordeel mogelijk is naar de door Cliënt gehanteerde methodologie, normen en richtlijnen, indien zulks door Cliënt voor het aangaan van de overeenkomst is aangegeven en door  geaccepteerd. Voor het overige voert WKPA de werkzaamheden naar eigen inzicht uit overeenkomstig WKPA’s beroepsmatige normen, met dien verstande dat WKPA nimmer gehouden zal zijn tot het uitvoeren van werkzaamheden welke naar het uitsluitend oordeel van WKPA onverenigbaar zijn met genoemde beroepsmatige normen.

5.2  Bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt zal WKPA de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen. WKPA is gerechtigd daarbij na overleg met Cliënt, onder WKPA’s verantwoordelijkheid, derden in te schakelen. WKPA is voorts gerechtigd de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren, indien daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.

5.3  WKPA is niet gehouden tegemoet te komen aan de wens van Cliënt om bepaalde door Cliënt aangewezen medewerkers van WKPA in te zetten bij de uitvoering van de werkzaamheden maar zal wel zoveel mogelijk met die wens rekening houden. Indien WKPA de door Cliënt aangewezen medewerkers bij de werkzaamheden inzet, overeenkomstig de wens van Cliënt, garandeert zij niet dat deze medewerkers gedurende de gehele periode waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd beschikbaar zijn voor de werkzaamheden en daarvoor zullen worden ingezet.

5.4  Indien WKPA, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.3, op verzoek van Cliënt toch een garantie afgeeft dat zij gedurende een bepaalde periode waarbinnen de werkzaamheden, dan wel een deel daarvan, worden uitgevoerd, bepaalde medewerkers beschikbaar zal houden, is Cliënt gehouden om de honoraria voor die medewerkers over die gehele periode volledig te voldoen, ongeacht of gedurende die periode al dan niet van de diensten van die medewerkers gebruik wordt gemaakt, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5.5  Cliënt heeft het recht aan WKPA te verzoeken een door WKPA ingezette medewerker te vervangen indien Cliënt van oordeel is dat de betrokken persoon niet voldoet. WKPA zal de desbetreffende medewerker voor zover dat naar haar oordeel mogelijk is vervangen, indien er naar het uitsluitende oordeel van WKPA, dat echter niet onredelijk mag zijn, redelijke gronden voor het verzoek van Cliënt aanwezig zijn.

5.6  Indien er, naar het uitsluitende oordeel van WKPA, dat echter niet onredelijk mag zijn, gewichtige redenen zijn om een of meer WKPA medewerkers te vervangen, zal WKPA daartoe gerechtigd zijn, onverminderd WKPA’s verplichting om tijdig voor een of meer voldoende gekwalificeerde vervangers zorg te dragen. Gewichtige redenen als hiervoor bedoeld, zullen in ieder geval aanwezig zijn indien de betreffende medewerker ziek is of anderszins naar WKPA’s redelijke oordeel niet in staat is de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, dan wel het dienstverband op basis waarvan de betreffende medewerker werkt tot een einde komt of indien WKPA (arbeidsrechtelijke) maatregelen treft tegen de betreffende medewerker, bijvoorbeeld schorsing.

5.7 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van werkzaamheden zal geschieden in verschillende fasen, zal WKPA telkens pas aan de uitvoering van werkzaamheden voor een volgende fase beginnen, nadat Cliënt schriftelijk heeft verklaard dat de werkzaamheden in de voorafgaande fase op een juiste wijze zijn uitgevoerd en Cliënt de resultaten daarvan accepteert.

5.8 Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geldt deze termijn slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijn door WKPA levert geen tekortkoming van WKPA in de nakoming van haar verplichtingen op en leidt niet tot enige aansprakelijkheid van WKPA jegens Cliënt voor schade, van welke aard dan ook, en geeft Cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel om enige verplichting voortvloeiende uit die overeenkomst en/of deze voorwaarden, op te schorten.

5.9 De overeengekomen termijn als bedoeld in artikel 5.8 wordt in ieder geval verlengd met de duur van de periode waarmee de werkzaamheden worden vertraagd door overmacht aan de zijde van WKPA (waaronder in deze voorwaarden wordt verstaan: iedere tekortkoming waarop WKPA geen redelijke invloed kan uitoefenen) en met de duur van de periode waarin Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden.

5.10 Indien WKPA vooruitbetaling, dan wel het stellen van zekerheden voor betaling heeft verlangd, zal zij gerechtigd zijn de werkzaamheden niet aan te vangen of deze te staken, totdat die vooruitbetaling is ontvangen en/of die zekerheden zijn verstrekt.

 1. Duur en beëindiging 

6.1  Een overeenkomst kan door elk der partijen te allen tijde worden beëindigd via opzegging met inachtneming van een termijn van een kalendermaand. Het voorgaande is echter niet van toepassing wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan of wanneer is overeengekomen dat deze door voldoening eindigt.

6.2  Indien Cliënt de overeenkomst op een kortere termijn dan is bepaald in artikel 6.1 wenst te beëindigen en WKPA met die kortere termijn instemt, is Cliënt gehouden de honoraria van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, over de gehele in artikel 6.1 voorgeschreven opzegtermijn volledig te voldoen, behoudens voor zover vast komt te staan dat WKPA die medewerkers vanaf het tijdstip dat de overeenkomst eindigde, elders heeft kunnen inzetten tegen tenminste dezelfde tarieven.

6.3  Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk, doch uitsluitend voor de toekomst, te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij, indien:

(a) aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar 
faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of 
anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;

(b)  de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen 
voldoen gedurende een periode van twee maanden, ofwel vast staat dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;

(c)  de andere partij enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen 30 dagen aan die verplichting te voldoen.

6.4  WKPA is wanneer zij naar haar redelijk oordeel hiervoor gewichtige redenen aanwezig acht gerechtigd de overeenkomst tussentijds – met onmiddellijke ingang – te beëindigen zonder hiervoor tot schadevergoeding te zijn gehouden, ongeacht of deze overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan of dat deze door voldoening eindigt.

 1. Tarieven 

7.1  Tenzij anders is overeengekomen, werkt WKPA op basis van een taakstellende begroting, inhoudende en zo goed mogelijke inschatting van het aantal te besteden dagen en onder vermelding van de op het tijdstip van het aangaan van de betreffende overeenkomst geldende tarieven voor haar medewerkers. In opdracht van Cliënt gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door WKPA medewerkers worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede door medewerkers van WKPA overigens gemaakte kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, worden volledig aan Cliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten te voldoen. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere, van overheidswege opgelegde, belastingen en heffingen.

7.2  WKPA zal Cliënt vooraf inlichten omtrent de door haar per medewerker in rekening te brengen tarieven. WKPA is gerechtigd de te berekenen tarieven voor een medewerker te wijzigen:
(a) indien de desbetreffende medewerker bij WKPA, dan wel bij de 
werkzaamheden voor Cliënt, voor een andere functie wordt ingezet waaraan 
een ander honorarium is verbonden; alsmede

(b)  na verloop van een jaar nadat de opdracht voor de werkzaamheden is 
verstrekt; alsmede

(c)  in geval van substantiële salarisverhogingen voortvloeiende uit algemene 
loonontwikkelingen al dan niet van overheidswege opgelegd binnen de 
maatschappij en/of de dienstverleningssector.

7.3  WKPA factureert tenminste éénmaal per maand tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Facturen dienen, tenzij anders is overeengekomen dan wel anders voortvloeit uit deze voorwaarden, zonder korting betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Cliënt terstond in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. WKPA is daarbij gerechtigd om, zonder vooraankondiging, wettelijke rente voor handelstransacties aan opdrachtgever in rekening te brengen indien de betalingstermijn wordt overschreden. In geval van niet-tijdige betaling is WKPA gerechtigd, na Cliënt ter zake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enige) andere overeenkomst(en) met Cliënt te staken, of op te schorten, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van WKPA voor de gevolgen daarvan. WKPA is ten alle tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel voorafgaande zekerheidsstelling te verlangen, waaraan Cliënt in dat geval moet voldoen.

7.4 Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn enige verplichting uit de overeenkomst heeft niet nakomt, is Cliënt verplicht aan WKPA alle door of namens WKPA ter zake in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

 1. Garantie/Aansprakelijkheid/Reclame 

8.1  WKPA heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverplichting gericht op het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. WKPA is derhalve niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig expliciet of impliciet gesteld doel of resultaat, behoudens indien en voor zover daarover door WKPA uitdrukkelijk en schriftelijk garanties zijn gegeven.

8.2  In geval van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden is tegenover Cliënt slechts aansprakelijk voor directe schade tengevolge van het opzettelijk of met grove schuld niet of niet volledig nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.

8.3  WKPA is tegenover Cliënt in geen geval aansprakelijk voor eventuele bedrijfs- en/of gevolgschade van welke aard en welke vorm dan ook.

8.4  WKPA noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door WKPA uitvoeren van werkzaamheden voor Cliënt lijden. Cliënt vrijwaart WKPA en haar medewerkers van aanspraken van derden ter zake. Medewerkers van WKPA zullen nimmer door Cliënt aansprakelijk worden gehouden.

8.5  In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van WKPA leiden tot betaling van een hoger bedrag dan het door WKPA voor de betreffende werkzaamheden ontvangen of bedongen honorarium.

8.6  Het in artikel 8.5 bepaalde geldt niet indien WKPA een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en haar ter zake van de ontstane schade waarvoor zij aansprakelijk kan worden gehouden dekking wordt verleend voor een hoger bedrag dan bedoeld in artikel 8.5, in welk geval WKPA schadevergoeding zal betalen tot het bedrag dat zij aan uitkering ontvangt op grond van die verzekering.

8.7  Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, aanvaardt WKPA nimmer enigerlei aansprakelijkheid voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.

8.8  De aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringsverplichtingen in deze voorwaarden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WKPA of personen behorend tot haar bedrijfsleiding.

8.9  Teneinde WKPA in staat te stellen tijdig schadebeperkende maatregelen te nemen, zal iedere klacht ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, op straffe van verval van het recht daartoe, dienen te geschieden uiterlijk tien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden moeten geconstateerd, behoudens voor zover die termijn in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.10  Het is Cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerde) tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden.

8.11  Bij elke overeenkomst tussen WKPA en Cliënt zal een termijn overeengekomen worden, waarbinnen tekortkomingen in de werkzaamheden door WKPA kosteloos worden hersteld dan wel, indien zulks naar het oordeel van WKPA noodzakelijk is, werkzaamheden waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd, mits ten aanzien van die tekortkomingen tijdig, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.9 is gereclameerd.

8.12  WKPA is niet gehouden haar verplichtingen ingevolge artikel 8.11 uit te voeren, indien:

(a) haar aanwijzingen of adviezen ter zake van goederen, diensten of anderszins
waarop de werkzaamheden betrekking hebben niet exact door Cliënt zijn
opgevolgd; 13.2

(b) de betreffende goederen, diensten of anderszins onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan WKPA bekend gemaakte bestemming.

8.13  Iedere vordering van Cliënt jegens WKPA vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: (I) bij niet tijdige melding na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 8.9 of (II) na verloop van 12 maanden na de datum waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft, of waarmee deze in verband staat, zijn verricht of hadden behoren te zijn verricht. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, in geval van niet direct constateerbare schade, op het moment dat de schade naar het redelijke oordeel van WKPA voor het eerst geconstateerd had kunnen worden.

8.14  Medewerkers van WKPA, of door WKPA voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, kunnen zich op alle aan de overeenkomst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij daarbij.

 1. Geheimhouding 

9.1 Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter kennis komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of ten aanzien waarvan door de andere partij expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden toestemming weigeren het bestaan van een relatie tussen partijen publiekelijk bekend te maken.

9.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van beide partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken en dergelijke, ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

 1. (Intellectuele) Eigendom 

10.1 Alle rechten van eigendom, industriële en intellectuele eigendom en alle daaraan verwante rechten, en rechten die daarmee op één lijn gesteld kunnen worden op door WKPA in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor Cliënt gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Cliënt ontwikkelde werken, rapporten, adviezen, knowhow, methoden, systemen e.d., ongeacht de vorm die deze hebben, berusten bij WKPA.

10.2 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft Cliënt een gebruiksrecht op exemplaren van door WKPA verstrekte werken, rapporten, adviezen e.d. ongeacht de vorm die deze hebben. Het gebruiksrecht is geldig gedurende de duur van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht komt uitsluitend toe aan Cliënt en ondernemingen waarvan Cliënt de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit. Het is Cliënt niet toegestaan dit gebruiksrecht om niet, tegen betaling of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of anderszins ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij WKPA daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

10.3 Knowhow, methoden, systemen e.d. die ten grondslag liggen aan en/of worden gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden door WKPA, vallen niet onder het in 10.2 beschreven gebruiksrecht.

10.4 WKPA staat ervoor in dat de door haar bij uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, knowhow, methoden en systemen geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom of een daarmee aanverwant of op één lijn te stellen recht van derden, mits Cliënt bij de verdediging tegen eventuele claims steeds alle redelijke medewerking verleent.

 1. Medewerkers 

11.1  Zowel WKPA als Cliënt zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover Cliënt daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

11.2  Zowel WKPA als Cliënt zullen zich, gedurende de periode dat een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende een periode van 12 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden, onthouden van het doen van aanbiedingen, al dan niet via een onderneming waarvan zij de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezitten dan wel waarin zij anderszins de overwegende zeggenschap hebben, tot indiensttreding dan wel enige andere overeenkomst van dienstverlening, aan medewerkers van de andere partij die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn of waren betrokken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de andere partij.

11.3  Het is partijen wel toegestaan met medewerkers van de andere partij, die op eigen initiatief bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch zijn gehouden de andere partij daaromtrent binnen één week na het eerste gesprek met een zodanige medewerker in te lichten, of zoveel eerder als men een zodanige medewerker een dienstverband wenst aan te bieden, in welk geval daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2 goedkeuring moet worden gevraagd.

 1. Overmacht 

De ene partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij voor de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden indien en voor zover de niet-nakoming door de ene partij van diens verplichtingen het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”), stakingen daaronder begrepen. De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort. Eerst, wanneer de periode van overmacht langer duurt dan 8 werkwerken, is de Cliënt gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 1. Overige bepalingen 

13.1 Partijen zijn alleen gebonden aan afspraken ter zake van de uitvoering van werkzaamheden in aanvulling op deze voorwaarden, indien en voor zover deze schriftelijk met instemming van beide partijen zijn vastgelegd. Wijzigingen van hetgeen op enig moment is overeengekomen zijn eerst bindend na schriftelijke vastlegging met wederzijds goedvinden, en geaccepteerd door de volgens het handelsregister bevoegde vertegenwoordiger(s) van WKPA.

13.2 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarde(n) niet van toepassing zou(den) zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1  Deze voorwaarden, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met WKPA, alsmede alle conflicten die in samenhang daarmee mochten ontstaan, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2  Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen WKPA en Cliënt op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

14.3  Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit, dan wel verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst of deze voorwaarden of enige rechtsbetrekking waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het bepaalde in de artikelen 98 lid 3 en 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 1. Deponering voorwaarden 

Aan deze Voorwaarden kan worden gerefereerd als Algemene Voorwaarden WKPA. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 24 juni 2017 bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 62869280.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]