Privacyverklaring

Wallaart & Kusse Public Affairs, gevestigd aan Emmy Andriessestraat 270
1087 ML Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://wkpa.nl Emmy Andriessestraat 280
1087 ML Amsterdam +3120 3346620
Mette Vreeken is de Functionaris Gegevensbescherming van Wallaart & Kusse Public Affairs Zij is te bereiken via vreeken@wkpa.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wallaart & Kusse Public Affairs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wkpa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wallaart & Kusse Public Affairs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Het inschrijven van deelnemers voor evenementen.
  • Het verzenden van de uitslag van de zogenaamde Lobbystijlentest of vergelijkbare producten.
  • Wallaart & Kusse Public Affairs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wallaart & Kusse Public Affairs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wallaart & Kusse Public Affairs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Betalingen

(NB voor betalingen bewaart WKPA bankrekeningnummers tot het moment van betaling, met uitzondering van het bankafschrift).

In geval van aanmelding bewaart WKPA voor- en achternaam tot uiterlijk een dag na betaling of een week na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

In geval van aanmelding bewaart WKPA e-mailadressen  tot uiterlijk een dag na betaling of een week na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

Nieuwsbrief
In geval van aanmelding, bewaart WKPA deze gegevens tot het moment van afmelding.
In geval van aanmelding, bewaart WKPA e-mailadressen tot het moment van afmelding.

Evenement

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart WKPA voor- en achternaam tot maximaal een week na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.
In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart WKPA e-mailadressen tot maximaal een week na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

Lobbystijlentest of vergelijkbare producten

In geval van deelname aan de lobbystijlentest, bewaart WKPA voor- en achternaam gegevens tot uiterlijk 30 dagen na deelname, in verband met regelmatige verwijdering van deze gegevens.
In geval van deelname aan de lobbystijlentest, bewaart WKPA e-mailadressen tot uiterlijk 30 dagen na deelname, in verband met regelmatige verwijdering van deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wallaart & Kusse Public Affairs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wallaart & Kusse Public Affairs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wallaart & Kusse Public Affairs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wkpa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wallaart & Kusse Public Affairs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wallaart & Kusse Public Affairs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 020-3346620 of via info@wkpa.nl.