Aan: De lijsttrekkers voor Provinciale Staten

Betreft: Zorg voor toegankelijke en transparante Stateninformatie   

Amsterdam, 21 maart 2019.

Geacht Statenlid,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing. De komende vier jaar heeft u de mooie taak om de stem van de inwoners van uw provincie te vertegenwoordigen.

Maar eerst zal u wellicht betrokken zijn bij de onderhandelingen over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Daarom wil ik u graag wijzen op de volgende punten namens Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA), een public affairs bureau in Amsterdam.

WKPA zet zich in voor eerlijke lobby. Iedereen verdient een kans om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming, ook in de provincie. Bovendien is het onze stellige overtuiging dat de kwaliteit van het beleid vooruitgaat als vele stemmen doorklinken in het debat.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend democratisch bestel vinden wij de beschikbaarheid van toegankelijke en transparante overheidsinformatie. Dit stelt inwoners en organisaties in staat het beleid op de voet te volgen en tijdig en gericht input te leveren.

Voor een nieuw coalitieakkoord in uw provincie doen wij daarom de volgende aanbevelingen:

  1. Voeg aan ieder voorstel of besluit van gedeputeerden een lobbyparagraaf toe. Dit is een toelichting waarin vastligt met wie gesproken is en welke belangen meegewogen zijn. U zou kunnen beginnen met het toevoegen van zo’n lobbyparagraaf aan het coalitieakkoord. Op die manier stelt u burgers en organisaties in staat om te herleiden hoe afspraken en toekomstige besluiten mede tot stand gekomen zijn.
  2. Stel een kader op van standaard af te wegen belangen. Zoals een lobbyparagraaf Statenleden en buitenstaanders achteraf helpt te beoordelen of belangen gebalanceerd zijn afgewogen, helpt zo’n belangenkader politici en beleidsmakers vooraf inzicht te krijgen in de verschillende belangen die ze moeten meewegen.
  3. Publiceer de overdrachtsdossiers van gedeputeerden. Deze bieden inwoners en organisaties een schat aan informatie over lopende dossiers, aandachtspunten van de provincie en de kalender van de komende tijd. Ook het kabinet maakt overdrachtsdossiers van de ministeries openbaar.
  4. Zorg voor een open, volledig en vooral goed doorzoekbaar online systeem voor provinciale informatie. Uit recent onderzoek van WKPA en Open State Foundation blijkt dat Statenleden het Stateninformatiesysteem weinig transparant vinden. Ook de toegankelijkheid van het systeem laat aan de wensen over. Voor zowel inwoners van de provincie als voor Statenleden is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem wenselijk.
    Daarbij heeft het de voorkeur om te kiezen voor een open datasysteem, dat mensen en organisaties van buiten in staat stelt om zelf de informatie te doorzoeken en te analyseren. Vijf provincies (Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Utrecht) hebben op dit moment al zo’n open datasysteem. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert het gebruik van open data, in het kader van het Actieplan Open Overheid.
  5. Maak brieven, nota’s en rapporten openbaar zodra ze naar de Staten gaan. Dit betreft onder andere de volledige besluiten van Gedeputeerde Staten, zoals de provincie Zuid-Holland als eerste provincie heeft ontsloten. U kunt op deze pagina meer lezen over het openbaar maken van GS-besluiten.
    Veel provincies publiceren hun Statenstukken pas als deze voor de commissievergadering geagendeerd worden. Dit zet burgers en organisaties op achterstand. Het beschikbaar stellen van Stateninformatie als open data vermindert daarom meteen het aantal informatieverzoeken van buiten.

Deze maatregelen zijn eenvoudig door te voeren. Ze dragen bij aan openheid over de provinciale besluitvorming – en daarom aan het vertrouwen dat mensen in de provinciale politiek hebben.

Wij hopen van harte dat u deze aanbevelingen overneemt en daarmee de vitaliteit van de provinciale politiek verder versterkt. Natuurlijk zijn wij altijd bereid deze aanbevelingen nader toe te lichten.

Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw verkiezing en veel wijsheid toegewenst de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Mette Vreeken,
Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA)

Gesteund door Tom Kunzler,
Open State Foundation

Jeroen Savelkouls